.

Контакти

Съгласие за обработка на лични данни: С настоящото давам изрично съгласието си личните ми данни, които предоставям във връзка с извършването на онлайн поръчка, да бъдат събирани и обработвани от „Рамкофарм“ ЕООД в тази връзка и на това основание. Последното има право да обработва данните ми самостоятелно или чрез възлагане на обработващ данните. Запознат/а съм с правата си по Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и с тези по Закона за защита на личните данни, описани подробно в Политиката за защита на лични данни на „Рамкофарм“ ЕООД. Декларирам, че посочените за целта на извършване на поръчката лични данни, предоставени от мен, са верни и пълни, а при настъпване на промяна, отговорността за верността им и предоставянето им на „Рамкофарм“ ЕООД е моя.

Уважаеми клиенти, във връзка с изискванията на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и с тези по Закона за защита на личните данни, и по повод изпълнението на желаната от Вас поръчка, имаме нужда от предоставянето от Ваша страна на следните лични данни – име, адрес, телефон за контакт и електронна поща. В случай, че не желаете да ни ги предоставите чрез тази форма, моля да се свържете с нас на 02/8689058 (тел.)