ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „Играй и спечели от Ramcopharm“ 05.12.22 – 09.12.22

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „Играй и спечели от Ramcopharm“

 1. Условия за участие.

Обща информация: Организаторът на всяка игра на страницата на Nurulin Duo във Фейсбук е „РАМКОФАРМ“ ЕООД, гр.София ул.

Плачковица 5А гр. София. Участниците в игрите не могат да предявяват претенции към Фейсбук, които възникват във връзка с участието или изпълнението на игрите. Игрите по никакъв начин не се спонсорират, организират, подкрепят или свързват с Фейсбук. Цялата информация и данните, които са споделени или събрани от потребителите по време на играта, ще се предоставят само и единствено на организатора „РАМКОФАРМ“ ЕООД. Всички видове искания и известия, свързани с активността трябва да бъдат отнесени към „РАМКОФАРМ“ ЕООД, а не към Фейсбук, тъй като отговорността е изцяло на организатора.

II.    Право на участие:

В игрите имат право да се включат всички потребители на Фейсбук, навършили 18 години по време на участието си и живеят на територията на Република България. Участието е напълно безплатно.

 • Продължителност на Играта

Играта стартира на 05.12.2022г. и ще продължи до 09.12.2022г., провежда се във фейсбук страницата на Nurulin Duo. Срокът на играта може да бъде съкратен или удължен, спрямо предварително обявената крайна дата с решение на Организатора, като това трябва да бъде публикувано в страницата на Nurulin Duo във Фейсбук.

IV. Описание на наградите: Един печеливш има право да получи 1 бр. награда: 1 бр. опаковка хранителна добавка ВИРАМКО. Ще бъдат раздадени общо 5 бр. награди: 5 бр. опаковка от 5 бр. хранителна добавка ВИРАМКО.

 1. Механизъм на провеждане и участие.

Участието в играта е безплатно и не е обвързано с покупка. Условието на играта е участниците да отговорят на въпроса под публикацията с играта, публикуван на страницата на Nurulin Duo.

 1. Уведомления за награда.

Победителите ще бъдат информирани чрез публикация на страницата на Nurulin Duo и организаторът ще се свърже с победителите чрез

директно съобщение, като победителите се съгласяват с участието си в играта да бъдат обявени във Фейсбук страницата на Nurulin Duo.

 • Получаване на наградата.

Всеки победител трябва да потвърди своето желание да получи наградата и да отговори на организатора в рамките на 10 дни в отговор на личното съобщение на фейсбук страницата на Nurulin Duo. Ако победителят не отговори в посочения срок, няма да има повторно свързване, като последният ще загуби правото си на спечелената награда и ще бъде изтеглен нов такъв на неговото място. Наградите ще бъдат изпратени чрез куриерска фирма за сметка на организатора.

 • Отстраняване от игрите.

В игрите не могат да се включат служители на организатора и други лица, участващи в разработването и изпълнението на дейността.

Освен това и лица, които предоставят грешна, невалидна или позована на манипулация информация. Не се разрешава участието на игрови общества, доставчици на автоматизирани или други услуги. В случай на нарушение на тези условия за участие, организаторът запазва правото си да изключи лицата от играта и да не предостави обявената награда.

 1. Преждевременно прекратяване.

Организаторът запазва правото си да прекрати активността по всяко време, без да е необходимо предизвестие и без да посочва причини, при условие, че прекратяването е поради разумни причини и най-вече поради технически или правни причини. В този смисъл не могат да бъдат повдигани претенции спрямо организатора.

 1. Кодекс за поведение, отчетност и санкции.

Участниците гарантират, че няма да предоставят никакви данни, информация и материали, за които е известно, че са неверни, неточни или подвеждащи; които нарушават авторските права или други права на трети страни; които нарушават законовите разпоредби или официалните заповеди; клеветнически, злоупотребяващи или дискриминационни за физическо лице или компания; за което е получил заплащане или друго възнаграждение от трета страна;

съдържат информация за други уебсайтове, адреси, имейл адреси, информация за контакт или телефонни номера; съдържащи компютърни вируси, бъгове или други потенциално опасни компютърни програми и файлове. Ако организаторът бъде обвинен за недопустимо съдържание или други нарушения на закона, поради действия, които са отговорност на участниците, съответните участници освобождават организатора от отговорност при първо искане и го подкрепят при защитата на претенциите. Това освобождаване включва и изискваните съдебни разноски.

 1. Теглене на наградите.

Победителите, респ. наградите, които ще получи всеки един от тях, ще бъдат изтеглени на случаен принцип. Тегленето на победителите и наградите ще се извърши на 9.12.2022 г в 16:00 ч. Победителите и наградите им ще бъдат обявени на страницата на Nurulin Duo във фейсбук..

 • Средства за правна защита, промени и приложимо право.

Правни действия са изключени по отношение на тегленето на победителите и оценката на съдържанието на подадените вписвания.

Организаторът запазва своето право да променя условията за участие по всяко време с ефект в бъдещето. Промяната се извършва само, ако има валидни и фактически причини, по-специално от правен, технически и фактически характер. В случай на промени, организаторът ще информира участниците за това по подходящ начин.

 • Чрез участието в съответната игра, участниците приемат горепосочените условия за участие.
 • Защита на личните данни

Организаторът декларира, че предоставените лични данни ще бъдат използвани само и единствено във връзка с настоящата игра и получаването на спечелените награди. Печелившите се теглят на томболен принцип. Организаторът не съхранява данни за профилите на участниците. Всеки един спечелил е необходимо да предостави три имена, ЕГН и телефон за връзка, като данните ще се използват единствено и само за връзка с участника и за оформяне на документи за получаване на наградата. Всеки участник има право да откаже да предостави данните си, в този случай губи правото си да получи наградата. Данните на спечелилите участници ще се пазят за целите на счетоводно и данъчно отчитане за срок от 5 години съгласно изискванията на действащото законодателство. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на закона за защита на личните данни. Всички участници се уведомяват, че чрез качването на публични постове във Фейсбук тези постове ще бъдат видни за неограничен брой потребители на социалните мрежи. Всеки участник има следните права във връзка с личните данни: право на достъп до предоставените лични данни, право на коригиране или изтриване, ограничаване на обработването, право да се направи възражение срещу обработването или да се поиска преносимост на личните данни (в рамките на предвиденото в регламент EC No2016/679 и закона за защита на личните данни). Всеки участник има право да оттегли своето съгласие за обработването на данните си, като в този случай оттеглянето не влияе на законността на обработването до момента на оттеглянето на съгласието. Ако съгласието бъде оттеглено преди получаването на награда – участието ще бъде прекратено, съответно правото върху наградата се губи. В случай, че съгласието бъде оттеглено след получаването на наградата – данните ще бъдат обработване само и единствено за целите на счетоводното и данъчно отчитане на наградите. Всеки участник има право, ако счете, че правата му във връзка с обработването на лични данни са нарушени, да подаде жалба до Kомисията за защита на личните данни (КЗЛД), София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2, kzld@cpdp.bg; 02/91- 53-555.

Други условия.

Предвидените в настоящите Официални правила писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на лично съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет страницата на Организатора и други подобни, доколкото изявлението е записано технически, по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено. В случай, че печеливш участник е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Организаторите, дори ако не е било получено. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Официални правила се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Официалните правила, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика. За всички неуредени от настоящия Официални правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Всички разходи свързани с участието на Участника за участие в играта, като достъп до Интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези Официални правила се поемат от Организаторите, са за сметка на Участника. Участниците са информирани, че всяка награда на стойност по- голяма от 100 лева е облагаема съгласно действащото законодателство и

Организаторите ще извършват съответните действия, предвидени в действащото законодателство в тази връзка, в т.ч. деклариране, удържане, заплащане на дължими данъци. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по- горе процедура. В случай, че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София. В играта нямат право да участват служители на Организаторите, както и членове на техните семейства. По всички въпроси във връзка с играта, както и относно личните данни, можете да се свържете с нас на посочените по-долу адреси, в т.ч. на посочената електронна поща. Данни за контакт на отговорното лице: „Драйв Адвъртайзинг „ЕООД гр.София ул.Оборище №19 ЕИК 204174064, България, тел. +359 878 549 943, Мила Дилова.

 1. Официални правила

Настоящите Официални правила ще бъдат достъпни за периода на валидност на играта. Участвайки в тази игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и да ги спазват. Настоящите правила влизат в сила от 05.12.2022 г.

Сподели:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

sixteen + fifteen =