Европейски програми

/Европейски програми
­

ДОБРИ ПРАКТИКИ ОПИК 2014-2020

Изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.001-0360-C01

През м. декември 2015 г. "РАМКОФАРМ" ООД започна изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.001-0360-C01 "Подобряване на производствения капацитет и повишаване на експортния потенциал на Рамкофарм ООД" Виж повече

Публична покана

РАМКОФАРМ ООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0360-C01, обявява процедура за избор на изпълнител – „Публична покана“ с предмет: „Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Капсул автомат за производство на хранителни добавки, дозирани в твърди капсули [...]

Отговори на постъпили въпроси и искания за разяснения по документация за участие в процедура за избор на изпълнител по проект BG16RFOP002-2.001-0360-C01

Отговори на постъпили въпроси и искания за разяснения по документация за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет " “Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Капсул автомат за производство на хранителни добавки, дозирани в твърди капсули - 1 бр.; Обособена позиция [...]