РАМКОФАРМ ООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0360-C01, обявява процедура за избор на изпълнител – „Публична покана“ с предмет: „Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Капсул автомат за производство на хранителни добавки, дозирани в твърди капсули – 1 бр.;
Обособена позиция 2: Машина за производство на хранителни добавки в опаковки тип „Саше“- 1 бр.“

Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от тук.