Отговори на постъпили въпроси и искания за разяснения по документация за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет “ “Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Капсул автомат за производство на хранителни добавки, дозирани в твърди капсули – 1 бр.;
Обособена позиция 2: Машина за производство на хранителни добавки в опаковки тип „Саше“- 1 бр.”“ може да намерите тук.