През м. декември 2015 г. „РАМКОФАРМ“ ООД започна изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.001-0360-C01 „Подобряване на производствения капацитет и повишаване на експортния потенциал на Рамкофарм ООД“

Виж повече